top of page

Algemene voorwaarden

1. Bedrijf

Eenmanszaak Petra Hofman/Healing Spaces richt zich op de begeleiding en coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. De praktijk is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 78370612. De consulten worden gegeven in de praktijk van Petra Hofman te Voorthuizen of vinden digitaal plaats.

 

2. Definities
2.1. De dienstverlener en opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Petra Hofman.
2.2 De opdrachtgever en cliënt: de natuurlijke persoon die aan de dienstverlener opdracht heeft gegeven tot het verrichten van consulten/coaching sessies.

 

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de dienstverlener in het kader van zijn beroep diensten aanbiedt of levert. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

4. Overeenkomst

Elke overeenkomst tussen cliënt en dienstverlener komt tot stand door wederzijds akkoord. Het boeken van afspraken door de cliënt via het online boekingssysteem op de website www.petrahofman.com geldt als een bevestiging van een afspraak vanuit zowel cliënt als dienstverlener. Wanneer dienstverlener deze afspraak niet na kan komen zal zij contact opnemen met de cliënt rekening houdend met de annuleringstermijn zoals opgenomen in deze voorwaarden. Mondelinge afspraken gelden wanneer deze per mail of whatsapp/sms zijn bevestigd.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

 

6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies en trainingen. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand. Van de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over zijn gemaakt, met wederzijds goedvinden.

 

7.Intellectueel eigendom

Alle door de dienstverlener verstrekte stukken, zoals werkboeken, opdrachten, e-books, informatieve pdf’s, opnames et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming van dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van dienstverlener te verkopen aan derden.

 

8. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient plaats te vinden binnen 40 dagen na factuurdatum, op de door dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 40 dagen na de factuurdatum is de cliënt in verzuim. Bij verzuim behoudt de dienstverlener zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien de dienstverlener de vordering ter incasso uit handen geeft, is de cliënt ook verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn.

 

9. Annuleringsvoorwaarden

9.1 Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer de cliënt binnen 24 uur tot de gemaakte afspraak deze annuleert of vraagt de afspraak te verzetten naar een andere datum, worden kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd, dit bedraagt de helft van de consultprijs. De cliënt is verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd worden niet in rekening gebracht. Bij niet-verschijnen van de cliënt op een gepland consult (in de praktijk of digitaal) worden de volledige kosten voor het consult in rekening gebracht en is cliënt verplicht deze te betalen.

9.2 De dienstverlener heeft het recht afspraken te verzetten of te annuleren, wanneer zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Dit zal de dienstverlener eveneens uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar moeten maken.

 

10. Overmacht

Dienstverlener is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De dienstverlener kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij. Wanneer er voor een consult is betaald door cliënt en deze heeft de dienstverlener wegens overmacht niet na kunnen komen wordt de consultprijs terug betaald aan de cliënt. Werkzaamheden die door de dienstverlener zijn verricht voor het moment van intreden van de overmacht, mogen aan de cliënt gefactureerd worden.

 

11. Klachten.
1. De dienstverlener heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de consulten, dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

 

12. Tarieven.
De dienstverlener behoudt het recht de tarieven en werktijden te wijzigen.

 

14. Aansprakelijkheid en risico

De dienstverlener heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

 

De dienstverlener draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de begeleiding bij dienstverlener.

 

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van, door of tijdens een coaching sessie. Dienstverlener en cliënt blijft ten alle tijden zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

13. Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en dienstverlener waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden en diensten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

bottom of page